ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ – ΑΔΑ: Ψ74646907Θ-ΦΞΣ

Θέμα: ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΓΑΣΤΡΟΣΚΟΠΙΟΥ, ΛΑΒΙΔΕΣ ΒΙΟΨΙΑΣ ΚΟΛΟΝΟΣΚΟΠΕΙΟΥ
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 14:51:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ74646907Θ-ΦΞΣ
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου