Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.185/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ " από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ψ22Γ46907Θ-ΓΑΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.185/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ "
από την εταιρεία THERMOGRAFICA HELLAS ΕΠΕ
Ημερομηνία: 04/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2022 13:54:29
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ22Γ46907Θ-ΓΑΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου