Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/30-06-2022 (θέμα 1ο)απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2022 έως 31-12-2022 με ημ/νία απόδοσης 31-01-2023 στο όνομα ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ. – ΑΔΑ: Ψ0ΛΦ46907Θ-6Χ5

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/30-06-2022 (θέμα 1ο)απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από
01-07-2022 έως 31-12-2022 με ημ/νία απόδοσης 31-01-2023 στο όνομα ΚΟΝΤΟΜΙΧΑΛΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ.
Ημερομηνία: 01/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 01/07/2022 08:40:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ0ΛΦ46907Θ-6Χ5
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου