Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.212/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ " από την εταιρεία Α ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΑ: ΩΔ5146907Θ-ΝΣΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.212/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ "
από την εταιρεία Α ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 29/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2022 09:32:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΔ5146907Θ-ΝΣΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου