Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 14366/7-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ – ΑΔΑ: Ω5Μ746907Θ-5ΔΙ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 14366/7-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 07/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 13:46:31
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω5Μ746907Θ-5ΔΙ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου