Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.220/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΚΑΛΤΕΚ ΑΕ – ΑΔΑ: Ω59346907Θ-4Υ2

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.220/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΚΑΛΤΕΚ ΑΕ
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 14:13:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω59346907Θ-4Υ2
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου