Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.316/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ – ΑΔΑ: Ω2ΙΦ46907Θ-Ζ2Ι

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.316/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΑΡΝΑΟΥΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ ΑΕ
Ημερομηνία: 29/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/07/2022 08:54:27
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ω2ΙΦ46907Θ-Ζ2Ι
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου