Ανακοίνωσης πρόσληψης ιατρών

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοινώνουμε την δυνατότητα άμεσης πρόσληψης 9 θέσεων Ιατρικού Επικουρικού Προσωπικού και
την άμεση ενίσχυση του Γ.Ν. Χαλκίδας σύμφωνα με τις αριθ. Γ4α/ΓΠ18133/13-3-2020, Γ4α/ΓΠ1055/3-
2-2021 και Γ4α/ΓΠ28406/2-6-2021 εγκρίσεις του Υπουργείου Υγείας.

Ευάγγελος Χατζημαργαρίτης

Διοικητής  Γ.Ν. Χαλκίδας – Κύμης – Καρύστου