Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.222/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία Φ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΑ: 9ΣΤΣ46907Θ-87Ξ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.222/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Φ ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 14:18:13
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΤΣ46907Θ-87Ξ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου