Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO " από την εταιρεία INTERACTIVE OE – ΑΔΑ: 9ΣΜ746907Θ-5ΒΩ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.264/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΥ DPO "
από την εταιρεία INTERACTIVE OE
Ημερομηνία: 05/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2022 13:57:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΣΜ746907Θ-5ΒΩ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου