Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.51/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ " από την εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝ ΑΝΤΙΔΡ MEDICON HELLAS. – ΑΔΑ: 9ΓΝΕ46907Θ-ΒΔΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.51/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΗΡΙΑ "
από την εταιρεία ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΑΝΑΛΥΤΕΣ ΔΙΑΓΝ ΑΝΤΙΔΡ MEDICON HELLAS.
Ημερομηνία: 13/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2022 12:00:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΓΝΕ46907Θ-ΒΔΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου