ΧΕ-1217 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ1315/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ – ΑΔΑ: 9Γ9Ο46907Θ-Ψ21

Θέμα: ΧΕ-1217 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΒΑΣΕΙ ΑΠΟΦΑΣΗΣ1315/2015 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Ημερομηνία: 07/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 15:06:56
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ9Ο46907Θ-Ψ21
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου