ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ XPERT XPRESS SARS COV-2 PLUS ". – ΑΔΑ: 9Γ2Α46907Θ-ΥΤ7

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ " ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ XPERT XPRESS SARS COV-2 PLUS ".
Ημερομηνία: 11/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 11/07/2022 14:21:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9Γ2Α46907Θ-ΥΤ7
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου