Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 14776/13-07-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους " ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ ". – ΑΔΑ: 9ΑΘΝ46907Θ-ΓΓΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 14776/13-07-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους " ΦΙΑΛΕΣ ΝΕΡΟΥ ".
Ημερομηνία: 12/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 17/01/2023 10:03:26
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΑΘΝ46907Θ-ΓΓΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου