Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.376/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE – ΑΔΑ: 6ΖΠΗ46907Θ-ΙΥΑ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.376/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία MEDICARE HELLAS AE
Ημερομηνία: 08/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 08/07/2022 09:42:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΖΠΗ46907Θ-ΙΥΑ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου