ΧΕ-1288 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν. 4715/2020 Αρθ.39 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 21/10-09-2020 Θ21 , Α 6μήνου 2020 CB (92.34), Rebate Β΄ τριμήνου 2020 (1.32) – ΑΔΑ: 6Ξ4Κ46907Θ-ΧΚΘ

Θέμα: ΧΕ-1288 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΕΞΩΣΥΜΒΑΤΙΚΑ Ν. 4715/2020 Αρθ.39 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 21/10-09-2020 Θ21 , Α 6μήνου 2020 CB (92.34), Rebate Β΄ τριμήνου 2020 (1.32)
Ημερομηνία: 21/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 12/12/2022 09:05:22
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ξ4Κ46907Θ-ΧΚΘ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου