Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 14364/7-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ – ΑΔΑ: 6ΗΧΕ46907Θ-0ΞΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 14364/7-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ
Ημερομηνία: 07/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 13:45:50
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΧΕ46907Θ-0ΞΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου