Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 14616/11-07-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους " RAPID TEST ". – ΑΔΑ: 6ΦΜ746907Θ-ΖΛΗ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 14616/11-07-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια του είδους " RAPID TEST ".
Ημερομηνία: 11/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/07/2022 08:07:55
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΦΜ746907Θ-ΖΛΗ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου