Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/30-06-2022 (θέμα 1ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από 01-07-2022 εως 31-12-2022 με ημ/νία απόδοσης 31-01-2023 στο όνομα της υπόλογου ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ – ΑΔΑ: 67Γ046907Θ-ΨΚ9

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. 16/30-06-2022 (θέμα 1ο) απόφασης ΔΣ Νοσοκομείου με θέμα έκδοση ΧΕΠ από
01-07-2022 εως 31-12-2022 με ημ/νία απόδοσης 31-01-2023 στο όνομα της υπόλογου ΛΑΛΑΝΙΤΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
Ημερομηνία: 04/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 04/07/2022 09:55:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 67Γ046907Θ-ΨΚ9
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου