Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.2/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ . – ΑΔΑ: 61Χ846907Θ-ΝΜΚ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.2/2022 Σύμβασης Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΚΟΠΕΡ ΦΑΡΜΑΚΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΕ .
Ημερομηνία: 13/07/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/07/2022 10:37:39
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 61Χ846907Θ-ΝΜΚ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου