Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 849/2022 πράξη. – ΑΔΑ: ΨΥΠΖ46907Θ-ΩΞΥ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης συμπληρωματικής δέσμευσης στην αρ. 849/2022 πράξη.
Ημερομηνία: 16/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 16/06/2022 08:55:24
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΥΠΖ46907Θ-ΩΞΥ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου