ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ – ΑΔΑ: ΨΘΕΒ46907Θ-Ζ36

Θέμα: ΓΑΝΤΙΑ ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΜΒΑΣΕΩΝ
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 11:15:14
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘΕΒ46907Θ-Ζ36
Είδος: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ

Λήψη αρχείου