Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.167/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ " από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: ΨΘ0Γ46907Θ-ΝΜΠ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.167/2022 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΕΙΔΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ "
από την εταιρεία ΠΕΤΡΟΣ ΧΑΡ ΚΟΣΜΙΔΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 03/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 14/09/2022 12:33:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΘ0Γ46907Θ-ΝΜΠ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου