2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΜΣΝ) – ΑΔΑ: ΨΡ7Ο46907Θ-ΙΥΨ

Θέμα: 2Η ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΕΡΗΧΟΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΧΡΗΣΗ (ΓΙΑ ΜΣΝ)
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 08:54:41
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΡ7Ο46907Θ-ΙΥΨ
Είδος: ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ

Λήψη αρχείου