ΧΕ-888 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΨΒΖ46907Θ-7Γ3

Θέμα: ΧΕ-888 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 19/12/2022 09:53:35
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΨΒΖ46907Θ-7Γ3
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου