Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.275/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ. – ΑΔΑ: ΨΩ8Α46907Θ-ΤΡΦ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.275/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ ΙΑΤΡ/ΓΙΚΑ ΕΙΔΗ ΑΕ.
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 10:04:36
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΩ8Α46907Θ-ΤΡΦ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου