ΧΕ-890 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 – ΑΔΑ: ΨΜ4846907Θ-ΩΔ5

Θέμα: ΧΕ-890 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 20/12/2022 11:13:46
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΜ4846907Θ-ΩΔ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου