Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.212/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ " από την εταιρεία Α ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ – ΑΔΑ: ΨΙ3Ω46907Θ-0ΨΘ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.212/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ "
από την εταιρεία Α ΝΤΕΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΕ
Ημερομηνία: 06/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 06/06/2022 13:35:45
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΙ3Ω46907Θ-0ΨΘ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου