ΧΕ-986 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΤΟΕ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: ΨΔΓΥ46907Θ-4ΤΠ

Θέμα: ΧΕ-986 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ " ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΙΟΥ ΜΤΟΕ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 16/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:08:20
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΔΓΥ46907Θ-4ΤΠ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου