ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΧ6Ζ46907Θ-Λ99

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ 2. ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 12:00:47
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΧ6Ζ46907Θ-Λ99
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου