ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ 2. ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ – ΑΔΑ: ΨΑ7Μ46907Θ-Ο5Υ

Θέμα: ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ 1. ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ 2 ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΓΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΘ ΚΑΙ 2. ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑΣ
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 12:02:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΨΑ7Μ46907Θ-Ο5Υ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου