ΧΕ-1038 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 739/2021 – ΑΔΑ: Ψ6ΡΥ46907Θ-Η7Γ

Θέμα: ΧΕ-1038 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 739/2021
Ημερομηνία: 20/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2022 14:49:42
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΡΥ46907Θ-Η7Γ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου