ΧΕ-896 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: Ψ6ΜΧ46907Θ-0ΦΞ

Θέμα: ΧΕ-896 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΗΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 11:19:03
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ6ΜΧ46907Θ-0ΦΞ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου