ΧΕ-1138 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: Ψ5ΙΒ46907Θ-ΤΩΒ

Θέμα: ΧΕ-1138 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ Ε.Σ.Υ. ΕΚΤΟΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 30/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:21:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΙΒ46907Θ-ΤΩΒ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου