Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.333/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ – ΑΔΑ: Ψ56746907Θ-ΠΥ8

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.333/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΜΑΡΙΝΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 14:01:25
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ56746907Θ-ΠΥ8
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου