Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.328/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΑ " από την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ – ΑΔΑ: Ψ4ΝΝ46907Θ-ΛΟΟ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.328/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΤΡΟΦΙΜΑ "
από την εταιρεία ΑΙΓΑΙΟΝ ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 03/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/09/2022 13:27:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΝΝ46907Θ-ΛΟΟ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου