ΧΕ-895 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602 – ΑΔΑ: Ψ4ΔΧ46907Θ-Ο2Ζ

Θέμα: ΧΕ-895 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Covid -19 ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022 ,Υπ. 6 /ΟΠΣ 5070602
Ημερομηνία: 01/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 13/12/2022 11:18:49
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ4ΔΧ46907Θ-Ο2Ζ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου