ΧΕ-1131 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: Ψ1Β046907Θ-ΓΛ8

Θέμα: ΧΕ-1131 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 30/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:19:52
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: Ψ1Β046907Θ-ΓΛ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου