ΧΕ-1106 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1280/2020 – ΑΔΑ: ΩΖ7Μ46907Θ-ΣΝ5

Θέμα: ΧΕ-1106 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 1280/2020
Ημερομηνία: 29/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 13:59:48
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: ΩΖ7Μ46907Θ-ΣΝ5
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου