ΧΕ-984 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 375/2022 – ΑΔΑ: 9ΞΓ646907Θ-2ΚΦ

Θέμα: ΧΕ-984 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 375/2022
Ημερομηνία: 16/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 13:57:38
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΞΓ646907Θ-2ΚΦ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου