ΧΕ-1114 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 598/2022 – ΑΔΑ: 9ΡΧ446907Θ-7Ω8

Θέμα: ΧΕ-1114 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΧΕ 598/2022
Ημερομηνία: 29/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 14:00:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 9ΡΧ446907Θ-7Ω8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου