Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 13964/4-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 96ΔΑ46907Θ-Η1Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 13964/4-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 30/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2022 14:27:06
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 96ΔΑ46907Θ-Η1Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου