Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 12950/20-6-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΔΑ: 94ΑΓ46907Θ-ΧΓΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 12950/20-6-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Ημερομηνία: 17/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 22/09/2022 13:44:58
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 94ΑΓ46907Θ-ΧΓΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου