Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 13965/4-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ – ΑΔΑ: 6ΞΥΔ46907Θ-Χ1Ε

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ. πρωτ. 13965/4-7-2022 Απόφασης Διοικητή για την προμήθεια ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Ημερομηνία: 30/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 05/07/2022 14:32:34
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΞΥΔ46907Θ-Χ1Ε
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου