Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.226/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 6ΣΥΜ46907Θ-ΞΧΡ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.226/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 10:09:12
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΣΥΜ46907Θ-ΞΧΡ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου