ΧΕ-1143 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022 – ΑΔΑ: 6Ρ9Μ46907Θ-ΕΜ8

Θέμα: ΧΕ-1143 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΠΡΟΣΘΤΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΣ ΙΑΤΡΩΝ Ε.Σ.Υ. Covid-19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2022
Ημερομηνία: 30/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:22:17
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6Ρ9Μ46907Θ-ΕΜ8
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου