ΧΕ-1063 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ – ΑΔΑ: 6ΟΨ646907Θ-Ω9Υ

Θέμα: ΧΕ-1063 ΣΕΙΡΑ Α/2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΙΔΟΥΣ " ΠΛΗΡΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΙΜΟ ΒΙΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΠΛΕΓΜΑ ΔΙΠΛΗΣ ΟΨΗΣ " , ΠΡΩΤΟ ΧΕ
Ημερομηνία: 24/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 07/07/2022 09:11:04
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΟΨ646907Θ-Ω9Υ
Είδος: ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Λήψη αρχείου