Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.272/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EYELENS – ΑΔΑ: 6ΩΔΟ46907Θ-ΞΜ3

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.272/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΙΩΑΚΕΙΜ ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ EYELENS
Ημερομηνία: 27/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 27/06/2022 10:01:19
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΩΔΟ46907Θ-ΞΜ3
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου