Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.226/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΕΠΕ – ΑΔΑ: 6ΗΞΙ46907Θ-ΕΨΛ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.226/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία ΜΕΝΤΙΝΕΤ ΕΠΕ
Ημερομηνία: 29/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 29/06/2022 12:34:44
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΗΞΙ46907Θ-ΕΨΛ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου