Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.218/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ " από την εταιρεία Μ Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΕ – ΑΔΑ: 6ΙΣΤ46907Θ-93Θ

Θέμα: Την ανάγκη εκτέλεσης της αρ.218/2021 Συμβαση Νοσοκομείου για την προμήθεια " ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΥΛΙΚΟ "
από την εταιρεία Μ Ι ΑΙΓΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΕ
Ημερομηνία: 24/06/2022 03:00:00
Τελευταία Τροποποίηση: 24/06/2022 11:27:40
Φορέας: ΝΟΜ.ΓΕΝ. ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
ΑΔΑ: 6ΙΣΤ46907Θ-93Θ
Είδος: ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

Λήψη αρχείου